Salms - 114

(113 A)

Quan els fills d’Israel sortiren d’Egipte

    1 Quan els fills d’Israel sortiren d’Egipte, la casa de Jacob, d’aquell poble estranger,
    2      la terra de Judà fou el seu santuari,
el país d’Israel, la seva heretat.
3

         El mar, en veure’ls, va fugir
i el Jordà se’n tornà riu amunt;

    4      les muntanyes saltaren com anyells,
i els turons, com petits de la ramada.
5

         Què tenies, mar, que vas fugir,
i tu, Jordà, per a tornar riu amunt?

    6      Per què saltàveu, muntanyes, com anyells,
i els turons, com petits de la ramada?
7

         Estremeix-te, terra, davant el Senyor,
davant el Déu de Jacob,

    8      que converteix la roca en estanys,
la pedra dura en fonts d’aigua viva.