Evangeli segons Lluc


(Mt 26,36-46; Mc 14,32-42)

22


    39 Llavors sortí i se’n va anar, com de costum, a la muntanya de les Oliveres. * El seguiren també els deixebles.