Jacob baixa a Egipte


    1 Israel va emprendre el camí amb tot el que posseïa en direcció a Beerxeba, on va oferir sacrificis al Déu del seu pare Isaac. 2 Aquella nit, Déu va cridar Israel en una visió:
—Jacob! Jacob!
Ell va respondre:
—Aquí em tens.

    3 Llavors li digué:
—Jo soc Déu, el Déu del teu pare. No tinguis por de baixar a Egipte, perquè allà et convertiré en un gran poble.
4 Jo mateix baixaré amb tu a Egipte i te’n faré tornar. I, quan moris, Josep et tancarà els ulls.
    5 Jacob va sortir de Beerxeba. Els seus fills se’l van endur, amb les dones i les criatures, en els carros que el faraó els havia enviat per al viatge. 6 Van prendre també els ramats i tots els béns que havien adquirit en el país de Canaan. Jacob va arribar a Egipte amb tots els seus descendents. 7 Se’ls va endur tots cap a Egipte: fills i filles, nets i netes.

La família de Jacob


    8 Aquests són els noms dels fills d’Israel que van entrar a Egipte, els noms de Jacob i dels seus descendents:
Rubèn, el primogènit de Jacob,
9 i els seus fills Hanoc, Pal·lú, Hesron i Carmí. 10 Simeó i els seus fills Jemuel, Jamín, Óhad, Jaquín, Sóhar i Xaül, que era fill d’una cananea. 11 Leví i els seus fills Guerxon, Quehat i Merarí. 12 Judà i els seus fills Xelà, Peres i Zèrah; els altres fills Er i Onan havien mort al país de Canaan; Peres tenia dos fills, Hesron i Hamul. 13 Issacar i els seus fills Tolà, Puvà, Job i Ximron. 14 Zabuló i els seus fills Sèred, Elon i Jahleel. 15 Aquests són els descendents de Lia i de Jacob, nascuts a Padan-Aram. Cal afegir-hi la seva filla Dina. Tots plegats eren trenta-tres.
    16 Gad i els seus fills Sefon, Haguí, Xuní, Esbon, Erí, Arodí i Arelí. 17 Aser i els seus fills Imnà, Ixvà, Ixví, Berià i la seva germana Sèrah; Berià tenia dos fills, Hèber i Malquiel. 18 Aquests són els descendents de Jacob i de Zilpà, la serventa que Laban havia donat a la seva filla Lia. En total, setze persones.
    19 Raquel, muller de Jacob, li va donar dos fills, Josep i Benjamí. 20 A Egipte, Josep va tenir dos fills de la seva muller Assenat, filla de Potifera, sacerdot d’Heliòpolis: Manassès i Efraïm. Manassès va tenir un fill, Maquir, nascut de la seva concubina aramea. El fill de Maquir va ser Galaad. Els fills d’Efraïm, germà de Manassès, van ser Xutèlah i Tàhan. El fill de Xutèlah va ser Eran. 21 Els fills de Benjamí van ser Bela, Bèquer i Aixbel. Els fills de Bela van ser Guerà, Naaman, Ehí, Roix, Mupim i Hupim. El fill de Guerà va ser Ard. 22 Aquests són els descendents de Jacob i de Raquel. En total, dinou persones.
    23 Dan i el seu fill Huixim. 24 Neftalí i els seus fills Jahseel, Guní, Jésser i Xil·lem. 25 Aquests són els descendents de Jacob i de Bilhà, la serventa que Laban havia donat a la seva filla Raquel. En total, set persones.
    26 Els membres de la família de Jacob, els seus descendents directes que van entrar a Egipte, eren un total de seixanta-sis, sense comptar les mullers dels seus fills. 27 Amb els dos fills de Josep que li van néixer a Egipte, el total de membres de la família de Jacob que van entrar a Egipte era de setanta-cinc persones.

Jacob es troba amb Josep


    28 Israel havia enviat Judà a dir a Josep que anés a trobar-lo a la regió de Goixen. Quan hi hagueren arribat, 29 Josep va fer enganxar la seva carrossa i anà a Goixen a trobar el seu pare Israel. Quan va ser al seu davant, se li llançà al coll i va plorar una bona estona abraçat amb ell. 30 Israel va dir a Josep:
—Ara ja em puc morir. T’he vist i sé que encara vius.

    31 Després Josep va dir als seus germans i a tota la família del seu pare:
—Me’n vaig a fer-ho saber al faraó. Pujo a dir-li que ja han arribat els meus germans i la família del meu pare, que eren al país de Canaan.
32 Li explicaré que sou pastors d’ovelles i cabres, que crieu bestiar i que us heu endut els ramats d’ovelles, cabres i vaques i tot el que posseïu. 33 Així, doncs, quan el faraó us faci cridar i us demani quin és el vostre ofici, 34 responeu-li: “Els teus servents, des de joves, hem fet sempre de pastors, tant nosaltres com els nostres pares.” Així podreu habitar a la regió de Goixen, perquè als egipcis els repugnen tots els pastors d’ovelles i cabres.