Repartició del país. Part del Senyor


    1 »Quan repartireu el país reserveu-ne una part, que serà consagrada al Senyor, de vint-i-cinc mil vares de llargada per vint mil d’amplada. Aquest territori serà sagrat en tota la seva extensió. 2 Dintre d’ell correspondrà al temple un quadrat de cinc-centes vares de costat, envoltat d’un espai lliure de cinquanta colzades. 3 D’aquell territori n’amidareu vint-i-cinc mil vares de llargada per deu mil d’amplada. Aquí hi haurà el santuari, el lloc santíssim. 4 Aquesta part consagrada del país serà per als sacerdots que oficien en el santuari i s’acosten al Senyor per donar-li culte. A més de ser un lloc sant reservat al temple, els sacerdots hi podran edificar les seves cases.
    5 »Els levites, servidors del temple, rebran una heretat de vint-i-cinc mil vares de llargada per deu mil d’amplada perquè hi tinguin poblacions on habitar. 6 A la ciutat li assignareu encara una extensió de cinc mil vares d’amplada per vint-i-cinc mil de llargada, a tocar del territori sagrat. Hi podrà viure qualsevol membre del poble d’Israel.

Drets i deures del sobirà


    7 »El sobirà tindrà una part a ambdues bandes del territori sagrat i del territori de la ciutat. Per un costat, des del límit occidental del territori sagrat i de la ciutat, la seva part s’estendrà fins al mar. Per l’altre costat, des del límit oriental del territori sagrat i de la ciutat, s’estendrà fins al límit oriental del país. La seva llargada, des de la frontera del mar fins a la frontera oriental 8 del país, correspondrà a la de cada un dels altres territoris. Aquesta serà la possessió del sobirà a Israel. Així els meus sobirans no oprimiran més el meu poble, sinó que permetran a cada una de les tribus d’Israel de tenir el territori que li pertoca.
    9 »Això ordena el Senyor Déu: Ja n’hi ha prou, sobirans d’Israel! Deixeu-vos de violències i tiranies; governeu segons el dret i la justícia, allibereu el meu poble del pes dels vostres tributs! Ho dic jo, el Senyor Déu.
    10 »Que les balances i les mesures, tant per al gra com per als líquids, donin el pes i la mesura justa. 11 L’efà i el bat tindran la mateixa capacitat, és a dir, la desena part d’un hómer, que serà la unitat de mesura. 12 La peça de plata d’un sicle tindrà vint gueràs. Seixanta sicles faran una mina.

Ofrenes per al culte


    13 »L’ofrena que heu de presentar és aquesta: una sisena part d’efà per cada hómer de blat o d’ordi. 14 La norma per a l’oli, que es mesura amb el bat, serà aquesta: una desena part de bat per cada cor, mesura igual a un hómer de deu bats, ja que deu bats fan un hómer. 15 De cada dos-cents caps de bestiar dels ramats d’ovelles i cabres que pasturen a Israel, en prendreu un animal i l’oferireu en holocaust o en sacrifici de comunió com a expiació pel poble. Ho dic jo, el Senyor Déu. 16 Tota la població, a Israel, haurà d’aportar aquesta ofrena i la donarà al sobirà. 17 Ell s’encarregarà dels holocaustos, de les ofrenes i de les libacions amb motiu de les solemnitats, les festes de la lluna nova i els dissabtes, és a dir, en totes les festes del poble d’Israel. El sobirà, doncs, proveirà de tot el necessari per als sacrificis pel pecat, les ofrenes, els holocaustos i els sacrificis de comunió, com a expiació pel poble d’Israel.

Purificació del temple i dels israelites


    18 »Això ordena el Senyor Déu: El dia u del primer mes, agafa un vedell sense cap defecte i purifica el santuari. 19 El sacerdot prendrà sang de l’animal ofert en sacrifici pel pecat i untarà amb aquesta sang els muntants del santuari, els quatre angles del sòcol de l’altar i els muntants de les portes de l’atri interior. 20 El dia set d’aquest mes fes el mateix pels qui hagin comès una falta involuntàriament i sense adonar-se’n. Així purificareu el temple.

Festa de Pasqua


    21 »El dia catorze del primer mes celebrareu la festa de Pasqua. Durant set dies menjareu pa sense llevat. 22 Aquell dia, el sobirà oferirà un vedell en sacrifici per la seva culpa i per la de tot el poble. 23 Durant els set dies de la festa, ell oferirà cada dia, en holocaust al Senyor, set vedells i set moltons que no tinguin cap defecte, i també un boc en sacrifici pel pecat. 24 Per cada vedell i cada moltó sacrificats oferirà, a més, trenta quilos de farina i tres litres i mig d’oli.

Festa dels Tabernacles


    25 »Per la festa del dia quinze del mes setè, el sobirà farà el mateix que per la festa de Pasqua: durant set dies oferirà el sacrifici pel pecat, l’holocaust i les ofrenes de farina i d’oli.