D’Adam a Noè


    1 Llista genealògica dels descendents d’Adam.
Quan el Senyor va crear l’home, el va fer a imatge seva.
2 Creà l’home i la dona, els beneí i, quan foren creats, els va posar el nom de «ésser humà».
    3 Quan Adam tenia cent trenta anys va tenir un fill a semblança seva, a imatge seva i li va posar el nom de Set. 4 Després del naixement de Set, Adam encara va viure vuit-cents anys i tingué fills i filles. 5 Adam morí a l’edat de nou-cents trenta anys.
    6 Set tenia cent cinc anys quan va engendrar Enoix. 7 Després del naixement d’Enoix, Set encara va viure vuit-cents set anys i tingué fills i filles. 8 Set morí a l’edat de nou-cents dotze anys.
    9 Enoix tenia noranta anys quan va engendrar Quenan. 10 Després del naixement de Quenan, Enoix encara va viure vuit-cents quinze anys i tingué fills i filles. 11 Enoix morí a l’edat de nou-cents cinc anys.
    12 Quenan tenia setanta anys quan va engendrar Mahalalel. 13 Després del naixement de Mahalalel, Quenan encara va viure vuit-cents quaranta anys i tingué fills i filles. 14 Quenan morí a l’edat de nou-cents deu anys.
    15 Mahalalel tenia seixanta-cinc anys quan va engendrar Jèred. 16 Després del naixement de Jèred, Mahalalel encara va viure vuit-cents trenta anys i tingué fills i filles. 17 Mahalalel morí a l’edat de vuit-cents noranta-cinc anys.
    18 Jèred tenia cent seixanta-dos anys quan va engendrar Henoc. 19 Després del naixement d’Henoc, Jèred encara va viure vuit-cents anys i tingué fills i filles. 20 Jèred morí a l’edat de nou-cents seixanta-dos anys.
    21 Henoc tenia seixanta-cinc anys quan va engendrar Matusalem. 22 Després del naixement de Matusalem, Henoc encara va viure tres-cents anys i tingué fills i filles. Henoc seguia els camins de Déu. 23 Va viure fins a l’edat de tres-cents seixanta-cinc anys, 24 i seguí els camins de Déu. Va desaparèixer, perquè Déu se’l va endur.
    25 Matusalem tenia cent vuitanta-set anys quan va engendrar Lèmec. 26 Després del naixement de Lèmec, Matusalem encara va viure set-cents vuitanta-dos anys i tingué fills i filles. 27 Matusalem morí a l’edat de nou-cents seixanta-nou anys.
    28 Lèmec tenia cent vuitanta-dos anys quan va tenir un fill, 29 i li posà Noè, perquè deia: «Aquest ens alleujarà del nostre treball i de les nostres fatigues en el conreu de la terra que el Senyor ha maleït.»
    30 Després del naixement de Noè, Lèmec encara va viure cinc-cents noranta-cinc anys i tingué fills i filles. 31 Lèmec morí a l’edat de set-cents setanta-set anys.
    32 Noè ja tenia cinc-cents anys quan va engendrar Sem, Cam i Jàfet.