Sacerdots i levites retornats de l’exili


    1 Aquesta és la llista dels sacerdots i levites repatriats amb Zorobabel, fill de Xealtiel, i amb Jeixua.
Sacerdots: Seraià, Irmeià, Ezrà,
2 Amarià, Mal·luc, Hatuix, 3 Xecanià, Rehum, Meremot, 4 Idó, Guinnetoi, Abià, 5 Miamín, Maadià, Bilgà, 6 Xemaià, Joiarib, Jedaià, 7 Sal·lú, Amoc, Hilquià i Jedaià. Aquests eren els caps dels sacerdots i dels seus germans en temps de Jeixua.
    8 Levites: Jeixua, Binnui, Cadmiel, Xerebià, Jehudà, Matanià, que amb els seus germans estava encarregat dels cants de lloança, 9 i Bacbuquià i Unní, parents seus, que estaven a la seva disposició per a les guàrdies.

Descendents del gran sacerdot Jeixua


    10 Jeixua va ser el pare de Joiaquim; Joiaquim, d’Eliaixib; Eliaixib, de Joiadà; 11 Joiadà, de Johanan, i Johanan, de Jadua.

Caps de llinatges sacerdotals i levítics


    12 A l’època en què Joiaquim era gran sacerdot, els llinatges sacerdotals tenien aquests caps: el llinatge de Seraià, Meraià; el d’Irmeià, Hananià; 13 el d’Ezrà, Meixul·lam; el d’Amarià, Jehohanan; 14 el de Melicú, Jonatan; el de Xebanià, Jossef; 15 el d’Harim, Adnà; el de Meraiot, Helcai; 16 el d’Idó, Zacaries; el de Guinneton, Meixul·lam; 17 el d’Abià, Zicrí; el de Miamín, ...; el de Maadià, Piltai; 18 el de Bilgà, Xammua; el de Xemaià, Jehonatan; 19 el de Joiarib, Matenai; el de Jedaià, Uzí; 20 el de Sal·lú, Cal·lai; el d’Amoc, Éber; 21 el d’Hilquià, Haixabià, i el de Jedaià, Netanel.
    22 En temps dels grans sacerdots Eliaixib, Joiadà, Johanan i Jadua, els levites van ser inscrits per llinatges, com s’havia fet també amb els sacerdots durant el regnat de Darius el Persa. 23 Els caps dels llinatges levítics van ser inscrits en el llibre de la Crònica fins a l’època de Johanan, fill d’Eliaixib.
    24 Els caps dels levites eren: Haixabià, Xerebià i Jeixua, fill de Cadmiel. Aquests, d’acord amb les disposicions de David, home de Déu, es col·locaven davant el segon cor de levites, per cantar lloances i accions de gràcies. Uns i altres alternaven el cant. 25 El segon cor estava format per Matanià, Bacbuquià i Obadià. Els porters eren Meixul·lam, Talmon i Acub: aquests s’encarregaven de vigilar els magatzems situats al costat de les portes del temple.
    26 Tots aquests van viure en temps de Joiaquim, fill de Jeixua i net de Jossadac, i en temps del governador Nehemies i d’Esdres, sacerdot i mestre de la Llei.

Inauguració de la muralla de Jerusalem


    27 «Amb motiu de la dedicació de la muralla de Jerusalem van ser convocats els levites de totes les poblacions perquè vinguessin a Jerusalem. S’hi havia de celebrar una gran festa de dedicació, amb himnes d’acció de gràcies, acompanyats de címbals, arpes i lires. 28-29 S’hi van aplegar, doncs, els cantors, procedents de les poblacions que s’havien construït en les proximitats de Jerusalem: venien tant del districte de la rodalia de Jerusalem com de les poblacions del voltant de Netofà, de Betaguilgal i dels termes de Gueba i Azmàvet. 30 Els sacerdots i els levites es van purificar, i també van purificar el poble, les portes i la muralla.
    31 »Llavors vaig fer pujar els caps de Judà dalt de la muralla i vaig formar dos grans cors per a la processó. L’un es va encaminar, seguint el pas de ronda de la muralla, cap al sud, en direcció a la porta de les Escombraries. 32 Darrere els cantors seguien Oixaià i la meitat dels caps de Judà. 33 A continuació, els sacerdots Azarià, Ezrà, Meixul·lam, 34 Jehudà, Biniamín, Xemaià i Irmeià, 35 amb trompetes. Després, Zecarià, fill de Jonatan, descendent d’Assaf a través de Zacur, Micà, Matanià i Xemaià, 36 i els seus companys Xemaià, Azarel, Milalai, Guilalai, Maai, Netanel, Jehudà i Hananí, amb els instruments de música inventats per David, home de Déu. Esdres, el mestre de la Llei, presidia aquest primer cor. 37 Arribats a la porta de la Font, davant les escales que pugen a la ciutat de David, s’encaminaren en aquesta direcció, de dret amunt pel pas de ronda de la muralla, fins passat el palau de David i fins a la porta de les Aigües, a l’est.
    38 »El segon cor va sortir cap al nord. Jo el seguia amb l’altra meitat de la gent. Caminant pel pas de ronda de la muralla, va passar més enllà de la torre dels Forns i arribà a la muralla Ampla. 39 Continuà, més enllà de la porta d’Efraïm, la porta de la Jeixanà, la porta dels Peixos, la torre d’Hananel, la torre del Centenar i fins a la porta de les Ovelles, i es va aturar a la porta de la Inspecció. 40 Finalment, els dos cors es van aturar al temple de Déu. Igualment em vaig aturar jo i la segona meitat dels notables, que anava amb mi. 41 Hi havia també els sacerdots Eliaquim, Maasseià, Miniamín, Micaià, Elioenai, Zecarià i Hananià, amb trompetes. 42 I també Maasseià, Xemaià, Elazar, Uzí, Jehohanan, Malquià, Elam i Èzer. Els cantors es posaren a cantar sota la direcció d’Izrahià.
    43 »Aquell dia van oferir sacrificis solemnes, i tots, també les dones i els infants, estaven molt contents: Déu els havia donat motiu d’una gran alegria. Els crits de festa de Jerusalem se sentien de molt lluny.»

Una època ideal


    44 En aquella mateixa època van ser designats els encarregats dels magatzems on es guardaven les provisions, la part reservada de les ofrenes, les primícies i els delmes. En aquests magatzems havien de recollir, dels camps de cada població, les parts de la collita que la Llei assigna als sacerdots i als levites. Els habitants de Judà estaven molt contents de tenir els sacerdots i els levites exercint el seu ofici, 45 vetllant pel culte del seu Déu i pels ritus de purificació. També els cantors i els porters s’ajustaven a les disposicions de David i del seu fill Salomó. 46 Perquè ja des d’antic, des del temps de David i d’Assaf, hi havia directors dels cantors i aquests entonaven càntics de lloança i d’acció de gràcies a Déu.
    47 En temps de Zorobabel i en temps de Nehemies, tots els israelites donaven als cantors i als porters el que els corresponia per al seu sosteniment diari. Igualment, donaven als levites les ofrenes consagrades, i aquests portaven als sacerdots, descendents d’Aaron, la part que els corresponia.