Primer llibre de les Cròniques 1

Genealogies (1-9)

D’Adam a Abraham


    1 Adam, Set, Enoix, 2 Quenan, Mahalalel, Jèred, 3 Henoc, Matusalem, Lèmec, 4 Noè, Sem, Cam i Jàfet.
    5 Descendents de Jàfet: Gómer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Mèixec i Tiràs. 6 Descendents de Gómer: Aixquenaz, Difat i Togarmà. 7 Descendents de Javan: Elixà, Tarsis, els quitites i els rodanites.
    8 Descendents de Cam: Cuix, Egipte, Put i Canaan. 9 Descendents de Cuix: Sebà, Havilà, Sabtà, Ramà i Sabtecà. Descendents de Ramà: Saba i Dedan. 10 Cuix va ser el pare de Nimrod, el primer guerrer de la terra. 11 Egipte fou l’avantpassat de la gent de Lud, Anam, Lehab, Naftúah, 12 Patrós, Caslúah i Caftor, d’on van sortir els filisteus. 13 Canaan va ser el pare de Sidó, el seu primogènit, i d’Het; 14 i l’avantpassat també dels jebuseus, amorreus, guirgaixites, 15 hivites, arquites, sinites, 16 arvadites, semarites i hamatites.
    17 Descendents de Sem: Elam, Assíria, Arfaxad, Lud, Aram, Us, Hul, Guèter i Mèixec. 18 Arfaxad va ser el pare de Xèlah, i Xèlah, d’Éber. 19 Éber va tenir dos fills: l’un es deia Pèleg, perquè en el temps que ell vivia es va dividir la població de la terra; el seu germà es deia Joctan. 20 Joctan va ser el pare d’Almodad, Xèlef, Hassarmàvet, Jèrah, 21 Adoram, Uzal, Diclà, 22 Ebal, Abimael, Saba, 23 Ofir, Havilà i Jobab. Tots ells eren fills de Joctan.
    24 Sem va ser el pare d’Arfaxad; Arfaxad, de Xèlah; 25 Xèlah, d’Éber; Éber, de Pèleg; Pèleg, de Reú; 26 Reú, de Serug; Serug, de Nahor; Nahor, de Tèrah, 27 i Tèrah, d’Abram, que després es va dir Abraham.

Descendents d’Abraham


    28 Abraham va tenir dos fills: Isaac i Ismael.
    29 Aquests són els seus descendents:
A Ismael li van néixer Nebaiot, el primogènit, Quedar, Adbeel, Mibsam,
30 Mixmà, Dumà, Massà, Hadad, Temà, 31 Jetur, Nafix i Quedma. Aquests són els fills d’Ismael.
    32 Queturà, concubina d’Abraham, va donar a llum Zimran, Jocxan, Medan, Madian, Ixbac i Xúah. Fills de Jocxan: Saba i Dedan. 33 Fills de Madian: Efà, Éfer, Hanoc, Abidà i Eldaà. Tots aquests són els descendents de Queturà.

Descendents d’Isaac


    34 Abraham va ser el pare d’Isaac. Fills d’Isaac: Esaú i Israel.
    35 Fills d’Esaú: Elifaz, Reuel, Jeuix, Jalam i Córah. 36 Fills d’Elifaz: Teman, Omar, Sefí, Gatam, Quenaz, Timnà i Amalec. 37 Fills de Reuel: Nàhat, Zèrah, Xammà i Mizà. 38 Fills de Seïr: Lotan, Xobal, Sibon, Anà, Dixon, Ésser i Dixan. 39 Fills de Lotan: Horí i Omam. Timnà era germana de Lotan. 40 Fills de Xobal: Alian, Manàhat, Ebal, Xefí i Onam. Fills de Sibon: Aià i Anà. 41 Fills d’Anà: Dixon. Fills de Dixon: Hamran, Eixban, Itran i Queran. 42 Fills d’Ésser: Bilhan, Zaavan i Jaacan. Fills de Dixan: Us i Aran.
    43 Aquests són els reis que van regnar al país d’Edom abans que els israelites tinguessin rei: Bela, fill de Beor; la seva ciutat s’anomenava Dinhaba. 44 Bela va morir, i en lloc seu va regnar Jobab, fill de Zèrah, de Bosrà. 45 Mort Jobab, va regnar en lloc seu Huixam, del país dels temanites. 46 Mort Huixam, va regnar en lloc seu Adad, fill de Bedad, que derrotà els madianites a la plana de Moab; el nom de la seva ciutat era Avit. 47 Mort Adad, va regnar en lloc seu Samlà, de Masrecà. 48 Mort Samlà, va regnar en lloc seu Xaül, de Rehobot-Annahar. 49 Mort Xaül, va regnar en lloc seu Baal-Hanan, fill d’Acbor. 50 Mort Baal-Hanan, va regnar en lloc seu Adad; el nom de la seva ciutat era Paí, i la seva dona es deia Mehetabel i era filla de Matred, filla de Mezahab. 51 Mort Adad, van governar Edom els xeics Timnà, Alvà, Jetet, 52 Oholibamà, Elà, Pinon, 53 Quenaz, Teman, Mibsar, 54 Magdiel i Iram. Aquests van ser els xeics d’Edom.

Primer llibre de les Cròniques 1