Descendents d’Issacar


    1 Issacar va tenir quatre fills: Tolà, Puà, Jaixub i Ximron. 2 Fills de Tolà: Uzí, Refaià, Jeriel, Jahmai, Ibsam i Xemuel. Aquests eren els caps dels llinatges de Tolà, tots ells homes valents. Segons les seves genealogies, a l’època de David el seu nombre era de vint-i-dos mil sis-cents. 3 El fill d’Uzí era Izrahià. Izrahià amb els seus fills Micael, Obadià, Joel i Ixià, feien cinc; tots ells eren caps. 4 Segons el registre dels seus llinatges, els pertocava de proporcionar trenta-sis mil homes aptes per a la guerra, perquè tenien moltes dones i fills. 5 Tots els homes valents dels clans d’Issacar enregistrats en el cens eren en total vuitanta-set mil.

Descendents de Benjamí i de Neftalí


    6 Benjamí va tenir tres fills: Bela, Bèquer i Jediael. 7 Bela en va tenir cinc: Esbon, Uzí, Uziel, Jerimot i Irí, homes valents, caps dels seus llinatges. El registre dels seus llinatges donava vint-i-dos mil trenta-quatre homes. 8 Descendents de Bèquer: Zemirà, Joaix, Elièzer, Elioenai, Omrí, Jeremot, Abià, Anatot i Alèmet. Tots aquests descendents de Bèquer 9 eren caps dels seus llinatges i homes valents. Segons el registre dels seus llinatges eren vint-i-dos mil dos-cents. 10 El fill de Jediael era Bilhan. Fills de Bilhan: Jeuix, Biniamín, Ehud, Quenaanà, Zetan, Tarxix i Ahixàhar. 11 Tots aquests descendents de Jediael eren caps de llinatge i homes valents. En total eren disset mil dos-cents homes aptes per a la guerra. 12 Xupim i Hupim eren fills d’Ir. Huixim era fill d’un altre.
    13 Fills de Neftalí: Jahassiel, Guní, Jésser i Xal·lum. Aquests eren nets de Bilhà.

Descendents de l’altra meitat de la tribu de Manassès


    14 Fills de Manassès tinguts amb la concubina aramea: Asriel i Maquir, pare de Galaad. 15 Maquir es va casar amb una dona que es deia Maacà, germana de Xupim i Hupim. El segon fill es deia Selofhad i només va tenir filles. 16 Maacà, dona de Maquir, tingué un altre fill i li posà el nom de Pèreix; el nom del seu germà era Xèreix. Els fills de Xèreix es deien Ulam i Rèquem. 17 Ulam va ser el pare de Bedan. Aquests van ser els descendents de Galaad, fill de Maquir, fill de Manassès. 18 Molèquet, germana de Maquir, va ser la mare d’Ixhod, Abièzer i Mahlà. 19 Fills de Xemidà: Ahian, Xèquem, Liquehí i Aniam.

Descendents d’Efraïm


    20 Descendents d’Efraïm: Xutèlah, Bèred, Tàhat, Eladà, Tàhat, 21 Zabad i Xutèlah. Els seus altres dos fills, Ézer i Elad, van baixar a Gat per robar el bestiar dels nadius de la regió, que els van matar. 22 Efraïm, el seu pare, els va plorar durant molt de temps, i els seus parents anaren a consolar-lo. 23 Després es va unir a la seva dona, que va tenir un fill. Ell li va posar el nom de Berià, «per la desgràcia», deia, «que ha afectat la meva família». 24 Tenia una filla que es deia Xeerà i és la que va construir Bethoron de Baix i de Dalt, i Uzén-Xeerà. 25 Els seus descendents eren: Rèfah, Rèixef, Tèlah, Tàhan, 26 Ladan, Ammihud, Elixamà, 27 Non i Josuè.
    28 Les seves propietats i llocs de residència eren Betel i la seva rodalia, Naaran amb la seva rodalia a la banda d’orient, Guèzer amb la seva rodalia a ponent, i des de Siquem fins a Aià amb la seva rodalia. 29 Els descendents de Manassès, en canvi, posseïen Bet-Xean, Tanac, Meguidó i Dor, amb les seves rodalies. Els descendents de Josep, fill d’Israel, habitaven en aquests llocs.

Descendents d’Aser


    30 Fills d’Aser: Imnà, Ixvà, Ixví, Berià i Sèrah, la germana d’ells. 31 Fills de Berià: Hèber i Malquiel, pare de Birzait. 32 Fills d’Hèber: Jaflet, Xèmer, Hotam i Xuà, germana d’ells. 33 Fills de Jaflet: Passac, Bimhal i Aixvat. Aquests eren els fills de Jaflet. 34 Fills de Xèmer: Ahí, Rohgà, Hubà i Aram. 35 Fills del seu germà Élem: Sofah, Imnà, Xéleix i Amal. 36 Fills de Sofah: Súah, Harnèfer, Xual, Berí, Imrà, 37 Bèsser, Od, Xammà, Xilxà, Itran i Beerà. 38 Fills de Jèter: Jefunnè, Pispà i Arà. 39 Fills d’Ul·là: Arah, Hanniel i Rissià. 40 Tots aquests descendents d’Aser eren caps de llinatge, gent escollida i valenta, bons dirigents. El seu cens donava un nombre total de vint-i-sis mil homes aptes per a la guerra.