Taula dels pobles


    1 Llista genealògica dels descendents de Sem, Cam i Jàfet, fills de Noè, nascuts després del diluvi.
    2 Descendents de Jàfet: Gómer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Móixec i Tiràs. 3 Descendents de Gómer: Aixquenaz, Rifat i Togarmà. 4 Descendents de Javan: Elixà, Tarsis, els quitites i els rodanites. 5 D’ells venen els pobles dispersats per les regions marítimes, cada un amb territoris i llengües pròpies, amb els seus diversos llinatges i nacions.
    6 Descendents de Cam: Cuix, Egipte, Put i Canaan. 7 Descendents de Cuix: Sebà, Havilà, Sabtà, Ramà i Sabtecà. Descendents de Ramà: Saba i Dedan. 8 Cuix és l’avantpassat de Nimrod, que va ser un heroi a la terra. 9 En presència del Senyor, Nimrod era un caçador heroic. D’aquí ve la dita: «Un caçador heroic a la presència del Senyor, com ho era Nimrod.» 10 Les primeres ciutats del seu reialme van ser Babel, Èrec i Acad, totes elles al país de Xinar. 11 D’aquell país va partir Assur, que va edificar Nínive, Rehobot-Ir, Quèlah 12 i Ressen; aquesta darrera, situada entre Nínive i Quèlah, és la més gran.
    13 Egipte és l’avantpassat de la gent de Lud, Anam, Lehab, Naftúah, 14 Patrós, Caslúah i Caftor, d’on van sortir els filisteus.
    15 Canaan va ser el pare de Sidó, el seu primogènit, i d’Het; 16 i l’avantpassat també dels jebuseus, amorreus, guirgaixites, 17 hivites, arquites, sinites, 18 arvadites, semarites i hamatites. Després es van dispersar els llinatges cananeus, 19 i el seu territori es va estendre des de Sidó fins a Guerar i Gaza, i encara en direcció a Sodoma, Gomorra, Admà i Seboïm fins a Leixa. 20 Aquests són els descendents de Cam, amb els seus llinatges i llengües, territoris i nacions.
    21 També Sem, germà gran de Jàfet, va tenir descendència. És l’avantpassat d’Éber i de tots els seus descendents.
    22 Descendents de Sem: Elam, Assíria, Arfaxad, Lud i Aram. 23 Descendents d’Aram: Us, Hul, Guèter i Maix. 24 Arfaxad és l’avantpassat de Xèlah, i Xèlah, el d’Éber. 25 Éber va tenir dos fills: el primer es deia Pèleg, perquè, en el temps que ell vivia, la població de la terra es va dividir; el seu germà es deia Joctan. 26 Joctan va ser el pare d’Almodad, Xèlef, Hassarmàvet, Jèrah, 27 Adoram, Uzal, Diclà, 28 Obal, Abimael, Saba, 29 Ofir, Havilà i Jobab. Tots ells eren fills de Joctan. 30 El seu territori s’estenia des de Meixà fins a Sefar, regió muntanyosa de l’orient. 31 Aquests són els descendents de Sem, amb els seus llinatges i llengües, territoris i nacions.
    32 Aquests són els descendents de Noè amb els seus llinatges, nacions i llistes genealògiques. D’ells venen les nacions que es van dispersar per la terra després del diluvi.