Un nou temple, una nova ciutat, un nou país (40-48)

Visió del futur temple de Jerusalem


    1 L’any vint-i-cinc de la nostra deportació, el dia deu del mes en què començava l’any, catorze anys després de la destrucció de la ciutat, aquell mateix dia la mà del Senyor es va apoderar de mi per dur-me al lloc on hi ha la ciutat. 2 En visions divines em va transportar a la terra d’Israel. Em deixà dalt d’una muntanya molt alta, a la part sud de la qual hi havia com les edificacions d’una ciutat. 3 Quan m’hi hagué conduït, vaig veure-hi un home que tenia un aspecte com de bronze. Estava dret a la porta i duia a la mà una corda de lli i una vara d’amidar. 4 Aquell home em digué:
—Fill d’home, obre bé els ulls i para l’orella, estigues atent a tot el que jo et mostraré, ja que has estat portat aquí perquè t’ho facin veure. Després explica al poble d’Israel tot el que hauràs vist.

El mur exterior


    5 Vaig veure un mur que encerclava tot el temple, a l’exterior del santuari. L’home portava a la mà una vara d’amidar de sis colzades antigues. Amidà el mur, i feia una vara d’amplada i una d’alçada.

Porta exterior oriental


    6 Després l’home vingué a la porta oriental, pujà els esglaons i amidà el llindar de l’entrada de la porta, que feia una vara d’amplada; el primer llindar feia, doncs, una vara d’amplada. 7 Les cambres de guàrdia que hi havia a cada costat de l’entrada feien cadascuna una vara de llargada per una d’amplada, i entre cambra i cambra hi havia un espai de cinc colzades. Seguia la sortida que donava al vestíbul, el qual estava orientat vers el santuari. El llindar d’aquesta sortida tenia l’amplada d’una vara. 8-9 L’home amidà el vestíbul, i feia vuit colzades. Les seves pilastres eren de dues colzades. El vestíbul estava orientat vers el santuari. 10 A cada costat de la porta oriental hi havia tres cambres de guàrdia, que feien totes les mateixes mides, i les pilastres que hi havia a cada costat tenien també les mateixes dimensions. 11 Acabat va amidar l’obertura de la porta, i feia deu colzades d’amplada i tretze de llargada. 12 A banda i banda del passadís i davant les cambres, que tenien una estructura quadrada de sis colzades per cada costat, hi havia una vorera que feia una colzada. 13 Seguidament va amidar des de l’extrem del terrat d’una cambra fins al de l’altra que tenia enfront: l’amplada era de vint-i-cinc colzades. Les entrades de les cambres eren una davant de l’altra. 14 I va comptar seixanta colzades per a les pilastres. L’atri arribava fins a tocar les pilastres del vestíbul. El vestíbul era envoltat per l’atri. 15 Des de la façana de la porta fins a l’altra façana, la del costat del vestíbul, al fons de la porta, hi havia cinquanta colzades. 16 A les cambres de guàrdia i a les seves pilastres hi havia finestres amb gelosies tot a l’entorn de l’interior de la porta; també n’hi havia a l’interior del vestíbul, tot al voltant. A cada pilastra hi havia palmeres esculpides.

L’atri exterior


    17 Després em va fer entrar a l’atri exterior, i vaig veure que hi havia estances i, a més, un empedrat tot al voltant de l’atri. Hi havia trenta estances al llarg d’aquell empedrat. 18 L’empedrat, que arribava als costats de les portes, en tota la seva extensió, era a peu pla. 19 Llavors va amidar la distància, des de la façana de la porta oriental que donava a l’atri exterior fins a la façana exterior de la porta de l’atri interior, i era de cent colzades. La distància era la mateixa tant pel costat oriental com pel costat nord.

Porta exterior nord


    20 L’home va amidar la llargada i l’amplada de la porta nord que dona a l’atri exterior. 21 Les cambres de guàrdia, tres a una banda del passadís i tres a l’altra, les pilastres i el vestíbul tenien les mateixes dimensions que les de la primera porta, és a dir, cinquanta colzades de llargada per vint-i-cinc d’amplada. 22 Les seves finestres amb gelosies, el vestíbul i els relleus de palmeres tenien les mateixes dimensions que els de la porta oriental. S’hi pujava per set esglaons, i a l’altre costat de la porta hi havia el vestíbul. 23 Enfront de la porta nord que dona a l’atri exterior hi havia, igual com a la porta oriental, una altra porta que donava a l’atri interior. L’home va amidar la distància d’una porta a l’altra, i era de cent colzades.

Porta exterior sud


    24 L’home em va conduir cap al sud, i vaig veure que també hi havia una porta orientada en aquesta direcció. Va amidar les pilastres i el vestíbul, i tenien les mateixes dimensions que els de les altres portes. 25 Tot a l’entorn de la porta i del vestíbul hi havia finestres iguals que les de les altres portes. Les dimensions de la porta eren de cinquanta colzades de llargada per vint-i-cinc d’amplada. 26 S’hi pujava per set esglaons, i a l’altre costat de la porta hi havia el vestíbul. A les pilastres d’una banda i de l’altra hi havia relleus de palmeres. 27 L’atri interior també tenia una porta orientada cap al sud. Va amidar la distància entre aquesta porta i la porta sud que donava a l’atri exterior, i era de cent colzades.

Porta sud de l’atri interior


    28 Després em va fer entrar a l’atri interior per la porta sud. Va amidar la porta, i tenia les mateixes dimensions que les altres. 29 Les cambres de guàrdia, les pilastres i el vestíbul tenien les mateixes mides que les altres. Tot a l’entorn de la porta i del vestíbul hi havia finestres amb gelosies. Les dimensions totals eren de cinquanta colzades de llargada per vint-i-cinc d’amplada. 30 L’envoltaven vestíbuls que feien vint-i-cinc colzades de llargada per cinc d’amplada. 31 El vestíbul donava a l’atri exterior. A les seves pilastres hi havia relleus de palmeres, i l’escalinata que hi portava tenia vuit esglaons.

Porta oriental de l’atri interior


    32 Després em va conduir a la porta oriental de l’atri interior. Va amidar la porta, i tenia les mateixes dimensions que les altres. 33 Les cambres de guàrdia, les pilastres i el vestíbul tenien les mateixes dimensions que els altres. A l’entorn de la porta i del vestíbul hi havia finestres amb gelosies. Les dimensions totals eren de cinquanta colzades de llargada per vint-i-cinc d’amplada. 34 El vestíbul donava a l’atri exterior. A les pilastres d’una banda i de l’altra hi havia relleus de palmeres, i l’escalinata que hi portava tenia vuit esglaons.

Porta nord de l’atri interior


    35 Acabat em va dur a la porta nord de l’atri interior. Va amidar la porta, i tenia les mateixes dimensions que les altres. 36 També tenia cambres de guàrdia, pilastres i vestíbul. A l’entorn de la porta i del vestíbul hi havia finestres amb gelosies. Les dimensions totals eren de cinquanta colzades de llargada per vint-i-cinc d’amplada. 37 Les pilastres del vestíbul donaven a l’atri exterior. A les pilastres d’una banda i de l’altra hi havia relleus de palmeres, i l’escalinata que hi portava tenia vuit esglaons.

Instal·lacions per als sacrificis


    38 Hi havia una estança, que tenia l’entrada vora les pilastres de les portes. Allí rentaven els animals abans d’oferir-los en holocaust. 39 A una banda i altra del vestíbul de la porta hi havia dues taules per a degollar-hi els animals que havien de ser oferts en holocaust, en sacrifici pel pecat o en sacrifici de reparació. 40 D’altra banda, al costat exterior, pujant a l’entrada de la porta nord, hi havia també dues taules, i a l’altre costat del vestíbul n’hi havia dues més. 41 Així hi havia quatre taules a un costat de la porta i quatre a l’altre. Eren vuit taules, doncs, les que servien per a degollar-hi els animals. 42 Les quatre taules reservades per als holocaustos eren de pedra tallada, d’una colzada i mitja de llargada per una i mitja d’amplada i una d’alçada. Allà deixaven els instruments amb què degollaven els animals destinats als holocaustos i als altres sacrificis. 43 A banda i banda, les taules tenien quatre dits de vora inclinada cap a l’interior. Sobre aquestes taules posaven la carn per a les ofrenes.

Estances per als cantors i els sacerdots


    44 Fora de la porta nord que dona a l’atri interior, tocant a aquest atri, hi havia les estances dels cantors; eren al costat de la porta nord, amb les façanes orientades cap al sud. Al costat de la porta oriental hi havia una altra estança amb la façana orientada cap al nord. 45 Llavors l’home em digué:
—L’estança que té la façana orientada cap al sud és per als sacerdots que oficien en el santuari,
46 i l’estança que la té orientada cap al nord és per als sacerdots que oficien a l’altar. Aquests sacerdots són descendents de Sadoc, i són els únics entre els descendents de Leví que poden acostar-se al Senyor per donar-li culte.

L’atri interior i el vestíbul del santuari


    47 Després va prendre les mides de l’atri interior: era un quadrat que feia cent colzades per costat. Davant el santuari hi havia l’altar. 48 Després em va dur al vestíbul del santuari i amidà les pilastres del vestíbul: feien cinc colzades les d’un costat i cinc les de l’altre, i l’amplada a banda i banda de la porta era de tres colzades. 49 La llargada del vestíbul era de vint colzades, i l’amplada, d’onze. S’hi pujava per una escalinata de deu esglaons. Vora cada una de les dues pilastres que emmarcaven l’entrada hi havia una columna.