1 »Així, doncs, Bessalel, Oholiab i tots els homes que el Senyor ha dotat de talent i d’intel·ligència per a fer tota mena de treballs per al servei del santuari, executaran tot el que el Senyor ha manat.

Fi de les aportacions del poble


    2 Moisès convocà Bessalel, Oholiab i tots els qui el Senyor havia dotat de bones mans i que tenien voluntat per a comprometre’s en aquella obra i executar-la. 3 Moisès els confià personalment tot el que els israelites havien aportat per a l’obra del santuari. Però, com que cada matí els israelites continuaven portant ofrenes voluntàries a Moisès, 4 els experts ocupats en els diversos treballs del santuari van deixar cada un la seva feina 5 per anar a parlar amb Moisès. Li van dir:
—El poble porta més del que cal per a l’obra que el Senyor ha manat de fer.

    6 Llavors Moisès va ordenar que es fes aquesta crida pel campament: «Que ningú, ni home ni dona, no aporti més ofrenes per a l’obra del santuari.» I el poble no va aportar res més: 7 ja tenien prou material per a l’obra que havien d’executar, i encara va sobrar-ne.

L’estructura del tabernacle


    8 Tots els experts que col·laboraven en l’obra del tabernacle el van fer amb deu tapissos de lli ben filat i llana tenyida de porpra violeta o vermella, o bé d’escarlata. Els van adornar amb figures de querubins brodades artísticament. 9 Tots els tapissos tenien la mateixa mida: catorze metres de llargada per dos d’amplada. 10 Va unir l’un a l’altre cinc dels tapissos; amb els altres cinc van fer el mateix. 11 Després va fer cinquanta bagues de porpra violeta a una vora de cada conjunt de tapissos: 12 cinquanta a la vora d’un conjunt i cinquanta a la vora de l’altre, de manera que les bagues es corresponien l’una amb l’altra. 13 Va fer també cinquanta gafets d’or per a unir amb els gafets els dos conjunts de tapissos i formar un sol tabernacle.
    14 També va teixir onze veles de pèl de cabra per a fer un envelat que cobrís el tabernacle. 15 Les onze veles tenien cada una les mateixes mides: quinze metres de llargada per dos d’amplada. 16 Va unir cinc veles per un costat i sis per l’altre. 17 Va fer cinquanta bagues a una vora d’un conjunt de veles i cinquanta a la vora de l’altre. 18 Després va fer cinquanta gafets de bronze per a unir els dos conjunts i formar un sol envelat. 19 A l’envelat, li va fer encara una coberta de pells d’ovella, tenyides de vermell, i una sobrecoberta de pells de dugong.
    20 Va fer de fusta d’acàcia les posts per a sostenir el tabernacle i les va col·locar verticalment. 21 Cada post feia vint pams de llargada per tres d’amplada, 22 i tenia dos espigons per a encaixar amb l’altra post. Totes les posts del tabernacle les va fer iguals. 23 En va fer vint per al costat sud. 24 Va fer també quaranta sòcols de plata i en posà dos sota de cada post, un a cada costat de cada una de les posts. 25 Per al costat nord del tabernacle va fer també unes altres vint posts, 26 amb els seus quaranta sòcols de plata sota les vint posts, dos per a cada post. 27 Per al costat posterior del tabernacle, que dona a ponent, va fer sis posts, 28 i dues més per als seus dos angles posteriors. 29 Aquestes dues posts doblaven les dues posts dels angles, des de baix fins a dalt, on hi ha la primera anella. Així ho va fer amb les dues posts dels dos angles. 30 En total, eren vuit posts amb els seus setze sòcols de plata, és a dir, dos sòcols per a cada post.
    31 Va fer també travessers de fusta d’acàcia: cinc per a les posts d’un costat del tabernacle, 32 cinc per a les de l’altre costat i cinc més per a les posts del costat posterior del tabernacle, que dona a ponent. 33 Va fer que cada travesser central passés a mitja alçada de les posts, d’un extrem a l’altre. 34 Va recobrir d’or les posts i els travessers, i va fer d’or les anelles per on havien de passar els travessers.

Les cortines


    35 Després va fer la cortina de lli ben filat i llana tenyida de porpra violeta o vermella, o bé d’escarlata, amb figures de querubins brodades artísticament, 36 i va fer per a la cortina quatre columnes de fusta d’acàcia que va recobrir d’or, i uns garfis d’or. Fongué, per a sostenir les columnes, quatre sòcols de plata.
    37 Per a l’entrada de la tenda, va fer una altra cortina brodada de llana tenyida de porpra violeta i vermella i d’escarlata. Era de lli ben filat. 38 Va fer les seves cinc columnes amb els seus garfis, i va recobrir d’or els capitells i les anelles, però els sòcols els va fer de bronze.