Conclusió. Explicació del somni de Mardoqueu


    1 El rei Artaxerxes va prescriure lleis per a tot l’imperi, tant per als habitants de l’interior com per als de les regions marítimes.
    2 La força i la valentia del rei i l’opulència i esplendor del seu imperi, tot consta en la Crònica dels reis perses i medes. 3 Mardoqueu era el segon després del rei Artaxerxes. La seva autoritat s’estenia a tot l’imperi i era molt considerat entre els jueus. Estimat com era de tots ells, explicava a tot el seu poble quin havia estat el seu capteniment.