Itinerari d’Israel des d’Egipte fins al Jordà


    1 Etapes del camí que van fer els israelites des que sortiren d’Egipte formats com un exèrcit, sota el guiatge de Moisès i d’Aaron. 2 Moisès va consignar per escrit els punts de partença de cada etapa quan, per ordre del Senyor, es posaven en camí. Aquests són els llocs de partença:
    3 Els israelites van emprendre la marxa de Ramsès el dia quinze del primer mes de l’any. L’endemà de Pasqua van sortir protegits per la mà del Senyor, a la vista de tot Egipte, 4 mentre els egipcis sepultaven tots els seus primogènits que el Senyor havia fet morir. Així el Senyor va fer també justícia contra els déus d’Egipte.
    5 Els israelites, doncs, van partir de Ramsès i acamparen a Sucot. 6 Van partir de Sucot i acamparen a Etam, tocant al desert. 7 Van partir d’Etam i giraren cap a Piahirot, situat enfront de Baal-Sefon, i van acampar davant de Migdol. 8 Van partir de Piahirot, passant pel mig del mar en direcció al desert, i després de caminar durant tres dies pel desert d’Etam van acampar a Marà. 9 Van partir de Marà i arribaren a Elim, on hi havia dotze fonts i setanta palmeres, i van acampar-hi. 10 Van partir d’Elim i acamparen al litoral del Mar Roig. 11 Van partir del Mar Roig i acamparen al desert de Sín. 12 Del desert de Sín anaren a acampar a Dofcà, 13 de Dofcà a Aluix, 14 i d’Aluix a Refidim, on el poble no trobà aigua per a beure.
    15 Van partir de Refidim i acamparen al desert del Sinaí. 16 Del desert del Sinaí anaren a acampar a Quibrot-Ataavà, 17 de Quibrot-Ataavà a Hasserot, 18 d’Hasserot a Ritmà, 19 de Ritmà a Rimmon-Peres, 20 de Rimmon-Peres a Libnà, 21 de Libnà a Rissà, 22 de Rissà a Quehelata, 23 de Quehelata a la muntanya de Xèfer, 24 de la muntanya de Xèfer a Haradà, 25 d’Haradà a Maquehelot, 26 de Maquehelot a Tàhat, 27 de Tàhat a Tèrah, 28 de Tèrah a Mitcà, 29 de Mitcà a Haixmonà, 30 d’Haixmonà a Mosserot, 31 de Mosserot a Bené-Jaacan, 32 de Bené-Jaacan a Horaguidgad, 33 d’Horaguidgad a Jotbata, 34 de Jotbata a Abronà, 35 d’Abronà a Ession-Guèber, 36 d’Ession-Guèber al desert de Sin, és a dir, a Cadeix, 37 i de Cadeix al mont Or, a la frontera del país d’Edom.
    38 Per ordre del Senyor, el sacerdot Aaron va pujar al mont Or, i allà va morir. Era el dia primer del mes cinquè, quaranta anys després que els israelites haguessin sortit d’Egipte. 39 Quan Aaron va morir al mont Or, tenia cent vint-i-tres anys.
    40 Allà el rei cananeu d’Arad que habitava al Nègueb, en el país de Canaan, es va assabentar que s’acostaven els israelites. 41 Van partir del mont Or i anaren a acampar a Salmonà, 42 de Salmonà a Punon, 43 de Punon a Obot, 44 d’Obot a Iïm d’Abarim, a la frontera de Moab, 45 d’Iïm d’Abarim a Dibon-Gad, 46 de Dibon-Gad a Almon-Diblataima, 47 d’Almon-Diblataima a la serra d’Abarim, enfront del mont Nebó, 48 de la serra d’Abarim a les planes de Moab, a la riba del Jordà, enfront de Jericó. 49 El seu campament a la riba del Jordà s’estenia des de Betaieiximot fins a Abel-Aixitim, a les planes de Moab.

Repartició del país de Canaan


    50 A les planes de Moab, a la riba del Jordà, enfront de Jericó, el Senyor va parlar encara a Moisès. Li digué:
    51 —Comunica això als israelites: “Quan passeu el Jordà per entrar al país de Canaan, 52 expulseu del davant vostre tots els seus habitants, destruïu tots els seus ídols de pedra i totes les imatges de fosa, i feu desaparèixer tots els seus recintes sagrats. 53 Preneu possessió del país i habiteu-hi, ja que per això us l’he donat. 54 Us l’heu de repartir per sorteig entre les diverses tribus, de manera que les tribus més nombroses tinguin un territori més gran i les més petites en tinguin un de més petit. La part que haurà tocat a cada tribu serà la seva. Aquesta serà l’heretat de les vostres tribus. 55 Però si no desposseïu els habitants del país, els qui hi haureu deixat seran per a vosaltres com espines clavades als ulls i com agullons als vostres flancs, i us oprimiran en aquest país on aneu a habitar. 56 Llavors jo us tractaré a vosaltres com havia decidit de tractar-los a ells.”