Fronteres de Canaan


    1 El Senyor va parlar encara a Moisès. Li digué:
    2 —Dona aquestes instruccions als israelites:
»Ara entrareu al país de Canaan. Aquest és el territori que us toca en heretat, i aquestes són les seves fronteres:

    3 »La vostra frontera meridional limitarà amb el desert de Sin i el país d’Edom. A l’est, la frontera meridional començarà a l’extrem del Mar Mort. 4 Es dirigirà després cap al sud, seguirà per la pujada d’Acrabim, travessarà Sin i arribarà fins al sud de Cadeix-Barnea; seguirà per Hassar-Adar i passarà per Asmon. 5 Des d’aquí seguirà fins a arribar al torrent d’Egipte, i s’acabarà al mar Mediterrani.
    6 »La frontera occidental serà el mar Mediterrani amb el seu litoral.
    7 »La vostra frontera septentrional anirà des del mar Mediterrani fins a Orahar; 8 des d’allà la fareu passar per Lebó-Hamat fins a arribar a Sedad; 9 després seguirà per Zifron i s’acabarà a Hassar-Enan.
    10 »La frontera oriental, la traçareu des d’Hassar-Enan fins a Xefam; 11 des d’allà anirà baixant cap a Arbelà, a l’est d’Ain, fins al vessant oriental del mar de Genesaret; 12 seguirà el curs del riu Jordà i s’acabarà al Mar Mort.
»Aquest serà el vostre país i les fronteres que l’envolten.

Noves instruccions per a la repartició del país


    13 Moisès va transmetre aquestes instruccions als israelites. Els digué:
—Aquest és el territori que el Senyor ha ordenat que repartiu per sorteig entre les nou tribus i la meitat de la tribu de Manassès.
14 Perquè els clans descendents de les tribus de Rubèn i de Gad i els de l’altra meitat de la tribu de Manassès ja han rebut la seva heretat. 15 La possessió d’aquestes dues tribus i la meitat de la tribu de Manassès es troba enfront de Jericó, a llevant, a la riba oriental del Jordà.

Llista dels encarregats de la repartició


    16 El Senyor va parlar encara a Moisès. Li digué:
    17 —El sacerdot Eleazar i Josuè, fill de Nun, són els homes que us repartiran la terra. 18 Per a ajudar-los en aquesta tasca, escolliu un cap de cada tribu. 19 Aquests són els seus noms:
»Per la tribu de Judà, Caleb, fill de Jefunnè.
20 Per la de Simeó, Xemuel, fill d’Ammihud. 21 Per la de Benjamí, Elidad, fill de Quislon. 22 Per la de Dan, Buquí, fill de Joglí. 23 Per la de Manassès, fill de Josep, Hanniel, fill d’Efod. 24 Per la d’Efraïm, fill de Josep, Quemuel, fill de Xiftan. 25 Per la de Zabuló, Elissafan, fill de Parnac. 26 Per la d’Issacar, Paltiel, fill d’Azan. 27 Per la d’Aser, Ahihud, fill de Xelomí. 28 Per la de Neftalí, Pedahel, fill d’Ammihud.
    29 Aquests són els homes a qui el Senyor va manar que repartissin la terra de Canaan entre els israelites.